O PROJEKCIE

Założeniem projektu jest uzyskanie oraz podniesienie kwalifikacji w obszarze księgowości, zakończonych egzaminem zewnętrznym. Przeznaczony jest dla osoby dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, będących mieszkańcami woj. świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i opatowskiego.

Każdy kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Zdobyty certyfikat potwierdza posiadane kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Księgowy zgodnie z klasyfikacją MPiPS.

Według barometru zawodów badanych przez WUP Kielce w roku 2019, księgowy są i będą zawodem deficytowym w powiecie opatowskim i staszowskim. Ze względu na wysoki stopień bezrobocia w powiecie opatowskim (13,3%), umiarkowany w powiecie staszowskim (7,4%) oraz wysokie zapotrzebowanie na zawód księgowego w tych powiatach osoby, chcące zdobyć lub podnieść kwalifikacje, poszukują szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy oraz uzyskanie dokumentacji potwierdzających kompetencje zawodowe. Szkolenia księgowe są drogie i bardzo często realizowane w dużych aglomeracjach np. w Kielcach. Sektor usług księgowych jest szansą na zaistnienie na rynku pracy nawet dla osób z niskim wykształceniem, ponieważ pracodawcy niejednokrotnie wyżej stawiają umiejętności interpersonalne niż wykształcenie. Ponadto osoby, które nie podnoszą kwalifikacji w zawodzie księgowy są mniej atrakcyjni na rynku pracy z uwagi na zmieniające się przepisy i prawo.

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o. w ramach projektu „ Szansa na lepsze jutro” o numerze RPSW.08.05.03-26-0017/19 zaplanowało realizację 3 zadań:

 1. Kursy księgowe I i/lub II stopnia
 2. Walidacja i certyfikacja kursów na księgowego I i/lub II stopnia

Dofinansowanie kursów skierowane jest w szczególności do osób:

 • zamieszkałych w powiecie opatowskim lub staszowskim,
 • nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub pragnących uzupełnić swoją wiedzę,
 • nieuczestniczących w kursach zawodowych w ciągu ostatnich 2 lat
 • powyżej 18 roku życia,
 • w szczególności dla 80 osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym
 • pracujących oraz bezrobotnych
 • dla łącznie 160 osób po 18 r.ż. (120 kobiet, 40 mężczyzn),

Projekt realizowany jest w okresie 2 września 2019 r. – 30 kwietnia 2021 r.

Zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji zobowiązują się do wzięcia udziału w całym wybranym kursie, do obecności w co najmniej 80% zajęć oraz do podejścia do egzaminu zewnętrznego. Po zakończonym kursie uczestnicy projektu uzyskają wydane przez organizatora zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN.
Ukończenie kursu obliguje uczestnika projektu do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego – proces walidacji i certyfikacji.
Uzyskanie certyfikat upoważnia do wykonywania zawodu w Polsce oraz za granicą.

Bezpłatne kursy księgowe I i/lub II stopnia

 • Profesjonalna kadra
 • Zajęcia praktyczne
 • Skrypt dla wszystkich uczestników kursu
 • Kursy zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym posiadane kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Księgowy zgodnie z klasyfikacją MPiPS
 • Certyfikaty zgodne ze wzorem Rozporządzenia MEN
 • Przerwa kawowa oraz obiad

Kryteria rekrutacji na kursy

 • Spełnienie wymogu związanego z wiekiem oraz adresem zamieszkania,
 • Wyrażenie zgody na udział w szkoleniu,
 • Kursanci mogą wziąć udział w kursie na księgowego I stopnia, w kursie na księgowego II stopnia, w kursie na księgowego I i II stopnia
 • Kolejność zgłoszeń stwierdzona na podstawie daty wypełnienia Karty rekrutacyjnej.