WALIDACJA I CERTYFIKACJA

Udział w kursach na księgowego I i/lub II stopnia obliguje uczestnika do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego VCC lub równoważnego.

Egzamin zewnętrzny umożliwi obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się nabytych na kursie.

Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania CERTYFIKATU i uzyskanie KWALIFIKACJI.

Pozytywny wynik to

  • 55 % z części teoretycznej
  • 75 % z części praktycznej

Załącznikiem do CERTYFIKATU jest suplement, który w sposób syntetyczny przedstawia wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach.

Po zdaniu egzaminu uczestnik projektu otrzyma formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację.