O PROJEKCIE

Założeniem projektu jest uzyskanie oraz podniesienie kwalifikacji w obszarze księgowości, zakończonych egzaminem zewnętrznym. Przeznaczony jest dla osoby dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, będących mieszkańcami woj. świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego i opatowskiego.

Każdy kurs kończy się egzaminem zewnętrznym. Zdobyty certyfikat potwierdza posiadane kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Księgowy zgodnie z klasyfikacją MPiPS.

Według barometru zawodów badanych przez WUP Kielce w roku 2019, księgowy są i będą zawodem deficytowym w powiecie opatowskim i staszowskim. Ze względu na wysoki stopień bezrobocia w powiecie opatowskim (12 %), umiarkowany w powiecie staszowskim (6,2 %) oraz wysokie zapotrzebowanie na zawód księgowego w tych powiatach osoby, chcące zdobyć lub podnieść kwalifikacje, poszukują szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy oraz uzyskanie dokumentacji potwierdzających kompetencje zawodowe. Szkolenia księgowe są drogie i bardzo często realizowane w dużych aglomeracjach np. w Kielcach. Sektor usług księgowych jest szansą na zaistnienie na rynku pracy nawet dla osób z niskim wykształceniem, ponieważ pracodawcy niejednokrotnie wyżej stawiają umiejętności interpersonalne niż wykształcenie. Ponadto osoby, które nie podnoszą kwalifikacji w zawodzie księgowy są mniej atrakcyjni na rynku pracy z uwagi na zmieniające się przepisy i prawo.

Projekt „Mój sukces!” o numerze RPSW.08.05.03-26-0091/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

 1. Kursy przeznaczone są dla osób spełniających kryteria. Dedykowane są mieszkańcom powiatu staszowskiego i opatowskiego. Nie przegap okazji, skontaktuj się z nami.
 2. Szkolenia odbywają się według ustalonych grafików. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zebranie 10-o osobowej grupy. Zapraszamy!
 3. Umów się na podpisanie umowy (Dowiedz się więcej) kieruje do zakładki kontakt

 

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o. w ramach projektu „Mój sukces!” o numerze RPSW.08.05.03-26-0091/19 zaplanowało realizację zadań:

 1. Kursy księgowe I i/lub II stopnia
 2. Walidacja i certyfikacja kursów na księgowego I i/lub II stopnia

  Dofinansowanie kursów skierowane jest w szczególności do osób:

  • zamieszkałych w powiecie opatowskim lub staszowskim,
  • nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub pragnących uzupełnić swoją wiedzę,
  • nieuczestniczących w kursach zawodowych w ciągu ostatnich 2 lat
  • powyżej 18 roku życia,
  • w szczególności dla 80 osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym
  • pracujących oraz bezrobotnych
  • dla łącznie 150 osób po 18 r.ż. (113 kobiet, 37 mężczyzn),

  Projekt realizowany jest w okresie 2 września 2020 r. – 30 kwietnia 2022 r.

  Zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN

  Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji zobowiązują się do wzięcia udziału w całym wybranym kursie, do obecności w co najmniej 80% zajęć oraz do podejścia do egzaminu zewnętrznego. Po zakończonym kursie uczestnicy projektu uzyskają wydane przez organizatora zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN.

  Ukończenie kursu obliguje uczestnika projektu do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego – proces walidacji i certyfikacji.  

  Uzyskanie certyfikat upoważnia do wykonywania zawodu w Polsce oraz za granicą.

  Bezpłatne kursy księgowe I i/lub II stopnia

   

  • Profesjonalna kadra
  • Zajęcia praktyczne
  • Skrypt dla wszystkich uczestników kursu
  • Kursy zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym posiadane kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Księgowy zgodnie z klasyfikacją MPiPS
  • Certyfikaty zgodne ze wzorem Rozporządzenia MEN
  • Przerwa kawowa oraz obiad

  Kryteria rekrutacji na kursy

  • Spełnienie wymogu związanego z wiekiem oraz adresem zamieszkania,
  • Wyrażenie zgody na udział w szkoleniu,
  • Kursanci mogą wziąć udział w kursie na księgowego I stopnia, w kursie na księgowego II stopnia, w kursie na księgowego I i II stopnia
  • Kolejność zgłoszeń stwierdzona na podstawie daty wypełnienia Karty rekrutacyjnej.